Общи условия на polinafurna.com

Страни

Чл. 1. Настоящите Общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между "polinafurna.com", от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.polinafurna.com съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост "Клиент", от друга.

Дефиниции

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
 • "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • "E-магазин polinafurna.com" е уебсайт за електронна търговия на polinafurna.com - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 • "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Съгласие

Чл. 3.
 1. Всяко лице може да ползва предоставяните от polinafurna.com чрез "e-магазин polinafurna.com" ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
 2. Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в "e-магазин polinafurna.com" е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
 3. С натискане на виртуалния бутон "Изпрати заявката" след текста "Вие се съгласявате с нашите Условия за ползване", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действащите условия.
Чл. 4.
 1. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до polinafurna.com се счита за отделно договорено.
 2. Отделните индивидуални договори се считат за сключени с авторизацията на съответното плащане.
 3. При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за polinafurna.com не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
 4. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Публикуване на информация за стоките в polinafurna.com

Чл. 5.
 1. polinafurna.com публикува на http://www.polinafurna.com кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез "e-магазин polinafurna.com".
 2. polinafurna.com не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.

Цени

Чл. 6.
 1. Всички публикувани в уебстраницата на polinafurna.com цени са в български лева с ДДС.
 2. Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
 3. Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в чл. 3, ал. 3.

Време и начини на плащане

Чл. 7.
 1. Цената по чл. 6 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
  • в брой при получаване на стоката;
  • през ePay;
  • с дебитна/кредитна карта;
  • по друг указан на уеб страницата на polinafurna.com начин.
 2. Доставката се извършва след авторизацията на транзакцията, освен когато плащането се извършва при получаване на стоката.

Права и задължения на страните

Чл. 8. polinafurna.com се задължава:
 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Чл. 9.
 1. Клиентът се задължава:
  • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
  • да плати цената на стоката;
  • да заплати разходите по доставката;
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
  • да получи вещта;
 2. Клиентът следва:
  • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Доставка

Чл. 10.
 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срокa посочен на уеб страницата, като общ срок на доставка.
 2. Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след авторизацията на плащането.
 3. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Чл. 11.
 1. Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
 2. При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
 3. При отказ извън случаите по чл. 12, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети polinafurna.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 4. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, polinafurna.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 12.
 1. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
  1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
 2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
 3. При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 4. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор.

Лични данни

Чл. 13.
 1. polinafurna.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, polinafurna.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 3. polinafurna.com има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@polinafurna.com
 4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за polinafurna.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 14. polinafurna.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получил изричното съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • polinafurna.com е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 15. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с писмено предизвестие по електронната поща.

Отговорност

Чл. 16. polinafurna.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на polinafurna.com - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на polinafurna.com.

Обезщетения

Чл. 17. Клиентът е длъжен да обезщети polinafurna.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Арбитраж

Чл. 18. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Недействителност

Чл. 19. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост

Чл. 20. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на "e-магазин polinafurna.com" принадлежат на polinafurna.com, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право

Чл. 21. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила от 01.05.2011 г.